Speakers Mesud Adžemović
Mesud Adžemović
Mesud Adžemović docent Univerziteta Singidunum, uža naučna oblast Sistem zaštite životne sredine.
Rođen je 1956.godine, docent Univerziteta Singidunum, uža naučna oblast ,,Sistem zaštite životne sredine”. Rukovodio i učestvovao kao član istraživačkog tima u realizaciji 10 stručno aplikativnih projekata koje je realizovao Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, samostalno ili u saradnji sa Unijom ekologa UNEKO ili Fondom ,,Green Limes” sa akcentom na ekološko-ekonomske instrumente zaštite životne sredine, ekološko-bezbednosne aspekte zaštite, ali i na širok spektar ekoloških i ekonomskih determinanti održivih lokalnih zajednica. Saradnik na konferencijama i u brojnim stručnim časopisima.